Algemene voorwaarden

Erkenning
Business School Notenboom is aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De opleidingen staan geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Tevens bezit Business School Notenboom een aantal diplomaerkenningen in het kader van de WEB. De opleidingen staan geregistreerd in het CREBO (Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs). Alle MBO-opleidingen zijn beroepsopleidend.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) / Studentstatuut
De inhoud en inrichting van het onderwijs wordt in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) beschreven. Deze is te vinden op Sharepoint en ligt ter inzage op het secretariaat van Business School Notenboom. Een beknopte weergave van deze regeling bevindt zich in de studentensyllabus die aan het begin van ieder studiejaar wordt uitgereikt. In de OER staan de verplichte deelkwalificaties en eindtermen vermeld welke de student met succes moet hebben afgerond voor het behalen van het diploma. Voor de bacheloropleidingen vermeldt de OER de studiebelastingtabellen, de studiepunten en het onderwijscurriculum. Ook zijn de bepalingen opgenomen waaraan je als student moet voldoen om in aanmerking te komen voor het bachelor-getuigschrift.

DUO
Studenten kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering, de wet studievoorschot, de Ov-kaart en/of collegegeldkrediet. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van deze zaken en Business School Notenboom verwijst dan ook altijd door naar DUO: www.duo.nl. Business School Notenboom kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige wijze van veranderde wetgeving omtrent studiefinanciering, de wet studievoorschot, Ov-kaart, collegegeldkrediet en fiscale aftrekbaarheid mogelijkheden.

Betalingen
Er zijn drie betalingsmogelijkheden:
• Betaling ineens
• Betaling in vier termijnen, meerprijs €200 per jaar
• Betaling in twaalf termijnen, meerprijs €350 per jaar
Bij wanbetaling wordt per aanmaning €35,- administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventuele incassokosten voor jouw rekening of voor rekening van de wettelijke vertegenwoordigers.

Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI met een maximum van 3%. Indien het CPI negatief is, wordt 0% indexatie gehanteerd. Een doorstromer is een student die zijn opleiding aansluitend voltijds doorzet in het volgende studiejaar. De indexatie zal tevens gelden voor de tarieven van een verlengde of extraneus inschrijving. Een doorstromer van MBO naar HBO zal een nieuwe overeenkomst aangaan met de dan geldende collegegelden.

Bij nalatigheid in de betaling (wanbetaling) kan Business School Notenboom haar verplichtingen opschorten. Daarmee wordt bedoeld, maar niet onuitputtelijk toegang tot studentenportaal, lessen, examens, lesgebouw. Daarnaast worden certificaten, cijferlijsten en het getuigschrift / diploma achtergehouden. Zodra de achterstand is weggewerkt, zullen bovengenoemde maatregelen direct vervallen.

Niet in het collegegeld zitten boeken, licenties, studiereizen, kosten gemoeid met stages, afstuderen, reiskosten en print- en kopieerkosten.

Aanvang
De opleidingen starten in de eerste volle week van september. Stages kunnen gedeeltelijk in de zomerperiode vallen.

Inschrijven
Je schrijft je in door je inschrijfformulier persoonlijk af te geven op school of gratis op te sturen naar Business School Notenboom/algemeen secretariaat, Antwoordnummer 10235, 5600 VB Eindhoven. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Business School Notenboom. Na aanvaarding ontvangt de student hiervan schriftelijk of langs elektronische weg de bevestiging van aanname.

Annulering
Wanneer je de vereiste vooropleiding niet behaalt, meld je dit door toezending van een kopie van je cijferlijst met de vermelding ‘afgewezen’. Eventueel reeds betaald collegegeld ontvang je terug. Wanneer je om een andere reden de studieovereenkomst wilt annuleren, dan is dat alleen mogelijk per aangetekende brief aan het algemeen secretariaat, postbus 307, 5600 AH Eindhoven. De datum op het poststempel van deze brief geldt als datum van annulering. Annuleer je vóór 1 juli, dan ben je € 195,- inschrijfgeld verschuldigd. In de periode 1 juli tot de start van de opleiding is annulering ook mogelijk. In dat geval betaal je het inschrijfgeld + 20% van het collegegeld. Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na datum ondertekening inschrijfformulier de mogelijkheid om deze per aangetekend schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot betaling. Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden die ingaat op het ontvangstmoment van de annulering. M.a.w. de lopende maand waarin de annulering wordt ontvangen, wordt in rekening gebracht evenals de 3 maanden daaropvolgend conform de annuleringstermijn.

Leermiddelen, lesmateriaal, lesrooster
Voor aanvang van de studie worden studenten op de hoogte gebracht van leermiddelen, boeken en het benodigde lesmateriaal. De student is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de boeken. Eventuele syllabi of readers worden door de school uitgereikt. De student is verplicht de voorgeschreven syllabi of readers af te nemen. Het copyright op de syllabi en readers is eigendom van Business School Notenboom. Het is studenten niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business School Notenboom. Voor aanvang van het studiejaar ontvang je het lesrooster en een studentenreader met een beknopte weergave van het studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling. Business School Notenboom houdt zich het recht voor roosterwijzigingen aan te brengen en het lesprogramma eventueel aan nieuwe eisen aan te passen.

Bij onvoldoende deelname behoudt de Business School zich tevens het recht voor een studie, een minor of keuzevak te annuleren of de student naar een andere vestiging te verwijzen. Bij annulering van een studie door Business School Notenboom vervalt de betalingsverplichting en wordt het eventueel betaalde inschrijf- en/of collegegeld gecrediteerd. Voor eventuele klachten kun je je richten tot de directie van de Business School. Mocht dit onverhoopt niet tot afdoende afwikkeling leiden dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstelligen: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

De Geschillencommissie neemt geschil slechts in behandeling, indien student zijn klacht eerst bij Business School Notenboom heeft ingediend en die niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer Business School Notenboom een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie dan zal dat eerst schriftelijk aan de student worden voorgelegd.

Wanneer het emailadres van ouders en/of telefoonnummer is ingevuld op het inschrijfformulier, ongeacht de leeftijd van de student, kan Business School Notenboom alle gegevens omtrent lesverzuim, studieresultaten en andere gegevens sturen naar het emailadres of telefonisch melden aan de ouders.

Algemeen
Elke student neemt kennis van de inhoud, eisen rond vooropleiding etc. zoals die zijn aangegeven in de studiegids van dat jaar en conformeert zich aan de huisregels. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging waarmee Business School Notenboom aangeeft dat zij jou als student aanvaardt. De overeenkomst wordt ontbonden bij overlijden van de student. Lesgelden worden in dat geval berekend op basis van de gevolgde lessen en periode. De wederzijdse rechten en plichten uit de studieovereenkomst eindigen bij ontbinding van de overeenkomst. In alle andere gevallen beslist het bevoegd gezag van Business School Notenboom.

Business School Notenboom behoudt zich het recht voor de inhoud van de studies te wijzigen. De studenten worden in dit geval schriftelijk op de hoogte gesteld. Business School Notenboom conformeert zich aan wettelijke regelingen in relatie tot de WHW (Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) en voor de Mbo-opleidingen conform de wettelijke regelingen vastgelegd in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en kan voor deze wettelijke regelingen of voortvloeisels daarvan niet aansprakelijk worden gesteld. De studiegids is met zorg samen gesteld. Business School Notenboom kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie over andere instanties (bijv. DUO), fictieve rekenvoorbeelden, veranderde uitvoering van het onderwijs programma of andere zaken. De berekeningen zijn gemaakt ten tijde van het ontwerp van de studiegids 2017/2018, deze bedragen kunnen zijn gewijzigd.

De opleidingsnamen zijn in aanvraag bij de NVAO, dit betreffen wijzigingen en gaat over de volgende opleidingen: Ad Commercieel Management
(oorspronkelijk Ad Marketing Management), Ad International Business Management (oorspronkelijk Ad International Trade Management). Indien de wijzigingen om welke reden dan ook niet doorgaan zal de inschrijving automatisch zijn voor de oorspronkelijke opleidingsnaam.

Raadpleeg voor de actualiteit www.duo.nl. Business School Notenboom stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van je eigendommen. Business School Notenboom verwacht van haar studenten dat ze WA verzekerd zijn en bovendien aanvullend verzekerd tijdens studiereizen, excursies, stage, bedrijfsbezoeken, verblijf in het buitenland enz.. Indien een opleiding om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld, doch niet uitputtend: onvoldoende aanmeldingen, het niet verlengen/verlenen van een accreditatie/erkenning, gewijzigde vraag vanuit het bedrijfsleven enz., niet langer wordt aangeboden door Business School Notenboom, behoudt Business School Notenboom zich het recht voor om de student een andere opleiding aan te bieden. Business School Notenboom is in dergelijke gevallen niet gehouden tot restitutie van collegegeld en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede inbegrepen derving van inkomsten of winst, die voort zou kunnen vloeien uit het niet langer aanbieden van de opleiding. Business School Notenboom is niet aansprakelijk voor schade die student lijdt tijdens en/of als gevolg van activiteiten van, maar niet onuitputtelijk, studentenvereniging Hestia of de feestcommissie.

Business School Notenboom, Instituut Notenboom en Business College Notenboom worden in voorwaarden gezamenlijk aangeduid als Business School Notenboom.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden van NRTO
(Deze zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van Business School Notenboom).
Klik hier voor de gedragscode van de NRTO.
Klik hier voor de klachtenprocedure van Business School Notenboom.

Vragen of studieadvies nodig? Neem contact op!

Wij staan voor je klaar.

Neem contact op