Algemene voorwaarden

Open dagen / proefstuderen

Erkenning

Business School Notenboom is aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De opleidingen staan geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Tevens bezit Business School Notenboom een aantal diplomaerkenningen in het kader van de WEB. De opleidingen staan geregistreerd in het CREBO (Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs). Alle mbo opleidingen zijn beroepsopleidend.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) / Studentstatuut

De inhoud en inrichting van het onderwijs wordt in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) beschreven. Deze is te vinden op Sharepoint en ligt ter inzage op het secretariaat van Business School Notenboom. In de OER staan de verplichte eindkwalificaties vermeld welke de student met succes moet hebben afgerond voor het behalen van het diploma. Voor de bacheloropleidingen vermeldt de OER de studiebelastingtabellen, de studiepunten en het onderwijscurriculum. Ook zijn de bepalingen opgenomen waaraan je als student moet voldoen om in aanmerking te komen voor het bachelor-getuigschrift.

Studiefinanciering

Business School Notenboom verzorgt opleidingen die gericht zijn op commerciële functies in het bedrijfsleven. Door de erkenning van de Minister op grond van de WEB en door de aanwijzing van de Minister als Hogeschool komen onze studenten in aanmerking voor studiefinanciering en OV-kaart conform de bepalingen geldend voor respectievelijk het hoger beroeps onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs. Voor actuele informatie verwijzen we u door naar www.duo.nl. Business School Notenboom kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige wijze van veranderde wetgeving omtrent studiefinanciering, OV-kaarten, collegegeldkredieten en fiscale aftrekbaarheidmogelijkheden.

Collegegeldkrediet via DUO

Studenten in het hoger onderwijs kunnen naast de reguliere lening en aanvullende beurs (deze is afhankelijk van het inkomen van de ouders), hun studiefinanciering uitbreiden met een collegegeldkrediet. Dit collegegeldkrediet is bedoeld om het grootste deel van de kosten voor het collegegeld te dekken. Het collegegeldkrediet kan nooit hoger zijn dan het verschuldigde collegegeld, met een maximum van vijf keer het wettelijke collegegeld. Het collegegeldkrediet moet vooraf worden aangevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van DUO.

Betalingen

Er zijn drie betalingsmogelijkheden:

• Betaling ineens
• Betaling in vier termijnen*, meerprijs €200,- per jaar
• Betaling in twaalf termijnen*, meerprijs €350,- per jaar

* Betaling in termijnen alleen mogelijk middels automatische incasso.

Klik hier voor meer informatie over de betalingstermijnen.

Bij wanbetaling wordt per aanmaning €35,- administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventuele incassokosten voor rekening van de student of voor rekening van de wettelijke vertegenwoordigers.

Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI met een maximum van 3%. Indien het CPI negatief is, wordt 0% indexatie gehanteerd. Een doorstromer is een student die zijn opleiding aansluitend voltijds doorzet in het volgende studiejaar. De indexatie zal tevens gelden voor de tarieven van een verlengde of extraneus inschrijving. Een doorstromer van mbo naar hbo zal een nieuwe overeenkomst aangaan met de dan geldende collegegelden.

Bij nalatigheid in de betaling (wanbetaling) kan Business School Notenboom haar verplichtingen opschorten. Daarmee wordt bedoeld, maar niet onuitputtelijk toegang tot studentenportaal, lessen, examens, lesgebouw. Daarnaast worden certificaten, cijferlijsten en het getuigschrift / diploma achtergehouden. Zodra de achterstand is weggewerkt, zullen bovengenoemde maatregelen direct vervallen. Niet in het collegegeld zitten licenties, studiereizen, kosten gemoeid met stages, afstuderen, reiskosten en print- en kopieerkosten.

Aanvang

De opleidingen starten in de eerste volle week van september. Stages kunnen gedeeltelijk in de zomerperiode vallen.

Inschrijven

Je schrijft je in door je inschrijfformulier persoonlijk af te geven op school of gratis op te sturen naar Business School Notenboom/algemeen secretariaat, Antwoordnummer 10235, 5600 VB Eindhoven. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Business School Notenboom. Na aanvaarding ontvangt de student hiervan schriftelijk of langs elektronische weg de bevestiging van aanname.

Annulering

Wanneer je de vereiste vooropleiding niet behaalt, meld je dit door toezending van een kopie van je cijferlijst met de vermelding ‘afgewezen’. Eventueel reeds betaald collegegeld ontvang je terug. Wanneer je om een andere reden de studieovereenkomst wilt annuleren, dan is dat alleen mogelijk om een aangetekende brief te sturen naar Business School Notenboom t.a.v. Studentenadministratie, Beukenlaan 145, 5616 VD Eindhoven. De datum op het poststempel van deze brief geldt als datum van annulering. Annuleer je vóór 1 augustus, dan ben je € 250,- inschrijfgeld verschuldigd. Annuleer je in de periode 1 augustus tot aan de start van de opleiding dan betaal je het inschrijfgeld + 1 maand collegegeld. Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na datum ondertekening inschrijfformulier de mogelijkheid om deze per aangetekend schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot betaling. Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Leermiddelen, lesmateriaal en lesrooster

Voor aanvang van de studie worden studenten op de hoogte gebracht van leermiddelen, boeken en het benodigde lesmateriaal. Het boekenpakket en eventuele syllabi of readers worden door de school uitgereikt. De student is verplicht de voorgeschreven syllabi of readers af te nemen. Het copyright op de syllabi en readers is eigendom van Business School Notenboom. Het is studenten niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business School Notenboom. Voor aanvang van het studiejaar ontvang je het lesrooster en een studentenreader met een beknopte weergave van het studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling. Business School Notenboom houdt zich het recht voor roosterwijzigingen aan te brengen en het lesprogramma eventueel aan nieuwe eisen aan te passen.

Bij onvoldoende deelname behoudt Business School Notenboom zich tevens het recht voor een studie, een minor of vak/module te annuleren of de student naar een andere vestiging te verwijzen. Business School Notenboom behoudt zich tevens het recht voor om een opleiding op een andere locatie aan te bieden als waar initieel voor is ingeschreven, bijvoorbeeld maar niet onuitputtelijk een verhuizing van een vestiging. Bij annulering van de aanvang van de opleiding door Business School Notenboom vervalt de betalingsverplichting en wordt het eventueel betaalde, voor dat onderdeel, inschrijf en/of collegegeld gecrediteerd. Voor eventuele klachten kun je je richten tot de directie van Business School Notenboom. Mocht dit onverhoopt niet tot afdoende afwikkeling leiden dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

De Geschillencommissie neemt het geschil slechts in behandeling indien de student zijn klacht eerst bij Business School Notenboom heeft ingediend en die niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft geleid. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer Business School Notenboom een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie zal dat eerst schriftelijk aan de student worden voorgelegd. Aan een meerderjarige student zal een apart schrijven worden verzonden om te bepalen welke gegevens die onder de wet AVG vallen wel of niet deelbaar zijn met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de student.

Algemeen

Elke student neemt kennis van de inhoud, eisen rond vooropleiding etc. zoals die zijn aangegeven in de studiegids van dat jaar en conformeert zich aan de huisregels. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging waarmee Business School Notenboom aangeeft dat zij jou als student aanvaardt. De overeenkomst wordt ontbonden bij overlijden van de student. Lesgelden worden in dat geval berekend op basis van de gevolgde lessen en periode. De wederzijdse rechten en plichten uit de studieovereenkomst eindigen bij ontbinding van de overeenkomst. In alle andere gevallen beslist het bevoegd gezag van Business School Notenboom.

Business School Notenboom behoudt zich het recht voor de inhoud van de studies te wijzigen. De studenten worden in dit geval schriftelijk op de hoogte gesteld. Business School Notenboom conformeert zich aan wettelijke regelingen in relatie tot de WHW (Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) en voor de mbo-opleidingen conform de wettelijke regelingen vastgelegd in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en kan voor deze wettelijke regelingen of voortvloeisels daarvan niet aansprakelijk worden gesteld. De studiegids is met zorg samengesteld. Business School Notenboom kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie over andere instanties (bijv. DUO), fictieve rekenvoorbeelden, veranderde uitvoering van het onderwijsprogramma of andere zaken. De berekeningen zijn gemaakt ten tijde van het ontwerp van de studiegids 2019/2020, deze bedragen kunnen zijn gewijzigd. Raadpleeg voor de actualiteit www.duo.nl.

Business School Notenboom stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van je eigendommen. Business School Notenboom verwacht van haar studenten dat ze WA verzekerd zijn en bovendien aanvullend verzekerd tijdens studiereizen, excursies, stage, bedrijfsbezoeken, verblijf in het buitenland enz. Indien een opleiding om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld, doch niet uitputtend: onvoldoende aanmeldingen, het niet verlengen/verlenen van een accreditatie/erkenning, gewijzigde vraag vanuit het bedrijfsleven enz, niet langer wordt aangeboden door Business School Notenboom, behoudt Business School Notenboom zich het recht voor om de student een andere opleiding aan te bieden. Business School Notenboom is in dergelijke gevallen niet gehouden tot restitutie van collegegeld en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede inbegrepen derving van inkomsten of winst, die voort zou kunnen vloeien uit het niet langer aanbieden van de opleiding. Business School Notenboom is niet aansprakelijk voor schade die student lijdt tijdens en/of als gevolg van activiteiten van, maar niet onuitputtelijk, de feestcommissie. Business School Notenboom, Instituut Notenboom en Business College Notenboom worden in voorwaarden gezamenlijk aangeduid als Business School Notenboom.

Klachten- en geschillenregeling Klachtenregeling

Studenten kunnen met opmerkingen en vragen altijd terecht bij de mentor/coach of, indien de aard van de opmerking of vraag hier aanleiding toe geeft, bij de vestigingsdirecteur. Een klacht van algemene aard kan ingediend worden via Sharepoint. De klacht wordt in Sharepoint geregistreerd en toegewezen aan degene die verantwoordelijk is voor verdere afhandeling van de klacht, conform het klachtenformulier (zie Sharepoint). Als de afhandeling niet als voldoende wordt gezien, kan de student de klacht neerleggen bij de directie. Klik hier voor de klachtenprocedure van Business School Notenboom.

Geschillenregeling

Business School Notenboom is aangesloten bij de NRTO. NRTO is weer aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de consument (de studenten en het lid van de Vereniging NRTO (Business School Notenboom) te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het lid te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Er kan pas beroep op de geschillencommissie gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij de onderwijsinstelling is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Er kan schriftelijk contact opgenomen worden met de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

NRTO

NRTO is de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Business School Notenboom is actief lid van deze raad en committeert zich aan de gedragscode van NRTO.

Website NRTO
Algemene voorwaarden NRTO (deze zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van Business School Notenboom)
Gedragscodes NRTO

Gedragscode internationale student

Read more

60 jaar een succesvolle opleider op het gebied van Business en Hotel- Eventmanagement